Suo - Mires and peat vol. 67 no. 3-4 | 2016

Rauno Ruuhijärvi, Eero Kaakinen & Tapio Lindholm: Suotyyppien klassikko on poissa – Seppo Eurola 1930–2016.
 • Ruuhijärvi, ORCID ID:(email)
 • Kaakinen, ORCID ID:
 • Lindholm, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suojelualueverkostot ORCID ID:Sähköposti tapio.lindholm@ymparisto.fi
Juhani Päivänen & Toivo Päivänen: Tietoa vedestä lapsille – ja miksei aikuisillekin.
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto ORCID ID:Sähköposti juhani.paivanen@helsinki.fi (email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Juhani Päivänen: Käypä hoito -suositus suometsille.
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto ORCID ID:Sähköposti juhani.paivanen@helsinki.fi (email)
Leena Finér: Suosta turvemaan metsäksi: kuivatussukkessio muutosvoimana.
 • Finér, Luonnonvarakeskus, Joensuu ORCID ID:Sähköposti leena.finer@luke.fi (email)
Jyrki Jauhiainen & Sakari Sarkkola: Suot sopusoinnussa – 15. kansainvälinen suo- ja turvekongressi Malesiassa.
 • Jauhiainen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto ORCID ID:Sähköposti jyrki.jauhiainen@helsinki.fi (email)
 • Sarkkola, Luonnonvarakeskus, Helsinki ORCID ID:Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
Jaakko Lehtovaara, Juha Ovaskainen & Anneli Wichmann: Turpeen ja valumavesien raskasmetallipitoisuudet eräillä maankäyttömuodoltaan erilaisilla turvemailla.

Turvemailta tulevan valumaveden laatu samoin kuin turvemaiden käyttö ovat viime aikoina olleet keskustelun aiheena. Toisaalta EU:n vesipuitedirektiivissä vesiympäristölle haitallisista aineista kaivataan yhä enemmän tietoa. Energiantuotannossa polttoaineen sisältämät epäorgaaniset aineet rikastuvat tuhkaan ja voivat joskus haitata tuhkan hyötykäyttöä. Turvetuotannon valumavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti ravinteiden, humuksen ja kiintoaineen osalta, mutta raskasmetallipitoisuuksia on määritetty vain yksittäistapauksissa. Turpeen osalta raskasmetalleja on vuosien varrella määritetty joissakin tutkimuksissa, mutta kattavaa kartoitusta moderneilla määritysmenetelmillä ei ole tehty. Tässä tutkimuksessa määritettiin turpeen raskasmetallipitoisuudet 14 eri maankäytön (metsäojitus, turvetuotantoon valmistelu ja turvetuotanto) kohteella syvyyskerroksittain. Samoilta tutkimuskohteilta seurattiin valumavesien metallipitoisuuksia kerran kuukaudessa kahdeksan kuukauden ajan touko-joulukuussa 2015. Tulokset osoittivat, että sekä turpeen että valumavesien metallipitoisuudet (As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) olivat varsin alhaisia kaikilla tutkimuskohteilla. Maankäyttömuodolla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa valumavesien metallipitoisuuksissa tai turpeen metallipitoisuuksissa.

 • Lehtovaara, Vapo Oy Polttoaineet ORCID ID:Sähköposti jaakko.lehtovaara@vapo.fi (email)
 • Ovaskainen, Vapo Oy Polttoaineet ORCID ID:Sähköposti juha.ovaskainen@vapo.fi
 • Wichmann, Vapo Clean Waters Oy ORCID ID:Sähköposti anneli.wichmann@vapo.fi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit