Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Moilanen, Pekka Pietiläinen

Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikauden välillä ojitetuilla turvemailla - neulasanalyyttinen tarkastelu

Moilanen M., Pietiläinen P. Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikauden välillä ojitetuilla turvemailla - neulasanalyyttinen tarkastelu.

Tiivistelmä

Neulasanalyysi on vakiintunut menetelmä määrittää puiden ravinnetila ja lannoitustarve. Käytännön metsänhoito-ohjeissa neulasnäytteet suositetaan otettavaksi puiden talvilevon aikana, jolloin puut ovat jäässä ja niiden aineenvaihdunta pysähdyksissä. Ravinneanalyysin tulkinta ja puutostiloja osoittavien pitoisuuksien raja-arvot pohjautuvat niin ikään talvella kerätyistä neulasnäytteistä tehtyihin ravinnemäärityksiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metsäojitusalueella kasvavien mäntyjen ravinnetilassa syksyn aikana tapahtuvia muutoksia. Keskeinen tavoite oli vastata kysymykseen, voidaanko puiden ravinnetila määrittää luotettavasti jo syys–lokakuussa ennen puiden talvilepoa kerätyistä neulasnäytteistä. Tutkimusaineisto (216 neulasnäytettä) kerättiin kuudesta ojitusaluemänniköstä Keski- ja Pohjois-Suomesta. Aineistoon sisältyi neulasnäytepuita sekä lannoittamattomista että 2–4 vuotta aiemmin PK-lannoitetuista metsiköistä. Ravinnepitoisuuksien erot samoista puista otettujen syys- ja talvinäytteiden välillä olivat suhteellisen vähäiset. Vain lannoitettujen metsiköiden männynneulasten Cu- ja K-pitoisuudet olivat syyskuussa merkitsevästi korkeammat kuin lokakuussa tai seuraavana talvena. Lannoittamattomilla koealoilla neulasten K-pitoisuus oli lähes sama eri ajankohtina. Ca- ja Mn-pitoisuudet puolestaan hiukan kohosivat syyskuun ja sitä seuranneen talvikauden välisenä aikana. Lokakuun ja talvikauden välillä ei puiden ravinnepitoisuuksissa esiintynyt mainittavia eroja. Tulokset osoittavat, että neulasnäytteet voidaan luotettavia ravinneanalyysejä varten kerätä männyistä lokakuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana.

Avainsanat
PK-lannoitus; neulasanalyysi; ojitus; P. sylvestris L.; ravinnepuutos; turvemaa

Julkaistu 1.1.2008

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9863 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hytönen J., Aro L. et al. (2016) Turvetuhka ja biotiitti männyn metsityslannoituk.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 2 article id 10094
Hytönen J., Moilanen M. (2015) Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energia.. Suo - Mires and peat vol. 66 no. 1 article id 9895
Moilanen M., Hökkä H. (2009) PK-lannoituksella aikaansaadun kasvureaktion suu.. Suo - Mires and peat vol. 60 no. 3-4 article id 9870
Moilanen M., Pietiläinen P. (2008) Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikaud.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 4 article id 9863
Silfverberg K., Moilanen M. (2008) PK-lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan Po.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 3 article id 9862
Hytönen J., Moilanen M. et al. (2008) Kivennäismaalisäyksen vaikutus turpeen ravinnemä.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 1-2 article id 9859
Moilanen M., Pietiläinen P. et al. (2005) Pinus sylvestris L. on drained peatlands Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 article id 9842
Pietiläinen P., Moilanen M. et al. (2005) Pinus sylvestris L. on drained peatland after po.. Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 article id 9841
Päätalo M.-L., Hilli A. et al. (2003) Koivuverhopuuston tiheyden ja kuusialikasvoksen .. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 article id 9829
Hilli A., Päätalo M.-L. et al. (2003) Verhopuuston tiheyden ja lannoituksen vaikutus k.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 2 article id 9827
Kaunisto S., Moilanen M. et al. (1999) Apatiitti- ja flogopiittilannoituksen vaikutus m.. Suo - Mires and peat vol. 50 no. 1 article id 9780
Penttilä T., Moilanen M. (1997) Lannoituksen vaikutus hieskoivikoiden kasvuun ja.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 4 article id 9770
Lauhanen R., Moilanen M. et al. (1997) Puutuhkalannoituksen kannattavuus eräissä ojitus.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 3 article id 9767
Moilanen M., Penttilä T. et al. (1996) Lannoituksen vaikutus kuusikoiden kasvuun ja rav.. Suo - Mires and peat vol. 47 no. 3 article id 9757
Moilanen M. (1984) Tuloksia suursararämeen männikön jatkolannoituks.. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 4-5 article id 9591