Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Klaus Silfverberg, Jorma Issakainen, Timo Haikarainen

Mäntypuustojen runkotilavuus ja ravinnetila ojitusalueiden tehoviljelykokeilla

Silfverberg K., Issakainen J., Haikarainen T. Mäntypuustojen runkotilavuus ja ravinnetila ojitusalueiden tehoviljelykokeilla.

Tiivistelmä

Metsäntutkimuslaitos perusti vuosina 1973–1978 ojitusaluemetsiin maanlaajuisen nk. H-kulttuurikoesarjan. H-kulttuurilla tarkoitetaan metsänuudistamis- ja kasvatustapaa, jossa puuntuotannon olosuhteet — puiden vesi- ja ravinnetalous sekä myös puunkorjuu — on optimoitu puuntuotoksen ja metsänkasvatuksen talouden maksimoimiseksi. Vuosien 1999–2003 aikana tästä koesarjasta mitattiin yhdeksän koetta. Kokeiden perustamisesta oli tällöin kulunut 24–30 vuotta. Mitatut kohteet olivat istutusmänniköitä, jotka saivat istutuksen yhteydessä laikku- tai kaistalannoituksen. Kasvupaikat vaihtelivat karuista keskiviljaviin; kohteiden ravinnetila (turpeen typpi, neulasten pääravinteet) oli varsin hyvä. Yleiset kasvutekijät (lämpösumma, viljavuus) ovat määränneet puuntuotoksen tason. Pelkän istutuslannoituksen saaneilla koealoilla runkopuun kokonaistuotos oli kokeesta riippuen 46–192 m3 ha–1. Vuonna 1994 tehtyjen jatkolannoituskäsittelyjen vaikutus vaihteli suuresti. Parhaiten kasvaneella Padasjoen mustikkaturvekankaalla tuotokset olivat 1973 1999, käsittelystä riippuen, 182–238 m3 ha–1. Kokeiden perustamisvaiheessa esitettyihin tuotostavoitteisiin (300 m3 ha–1 30 vuodessa) ei päästy missään kokeessa. Nykykäsityksen mukaan manuaaliseen puunkorjuuseen perustunut ja paljon hoitotöitä vaatinut H-kulttuuri tuottaa liian kallista puuta. Ajatukseltaan ja toteutukseltaan tämä tutkimuksellinen lähestymistapa on kuitenkin ollut kokopuukorjuu- ja energiametsäasioiden edelläkävijä.

Avainsanat: intensiivinen kasvatus, kokonaistuotos, lannoitus, neulaset, turvemaa

Key words: intensive cultivation, total yield, fertilisation, needles, peatland hiilen kierto, Fennoskandia, Holoseeni, Pohjois-Venäjä, palsa, ikirouta, kasvimakrofossiili, radiohiiliajoitus

Avainsanat
intensiivinen kasvatus; kokonaistuotos; lannoitus; neulaset; turvemaa

Julkaistu 1.1.2007

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9854 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Silfverberg K., Moilanen M. (2008) PK-lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan Po.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 3 article id 9862
Hytönen J., Moilanen M. et al. (2008) Kivennäismaalisäyksen vaikutus turpeen ravinnemä.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 1-2 article id 9859
Silfverberg K., Issakainen J. et al. (2007) Mäntypuustojen runkotilavuus ja ravinnetila ojit.. Suo - Mires and peat vol. 58 no. 2 article id 9854
Silfverberg K., Seväkivi M.-L. (2005) Kavillisuus puutomana pidetyllä metsäojitusaluee.. Suo - Mires and peat vol. 56 no. 4 article id 9844
Hartman M., Kaunisto S. et al. (2001) Turpeen ominaisuudet ja kasvillisuus metsitetyn .. Suo - Mires and peat vol. 52 no. 2 article id 9813
Silfverberg K. (1998) Ravinteiden huuhtoutuminen tuhka- ja PK-lannoite.. Suo - Mires and peat vol. 49 no. 4 article id 9778
Lauhanen R., Moilanen M. et al. (1997) Puutuhkalannoituksen kannattavuus eräissä ojitus.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 3 article id 9767
Veijalainen H., Silfverberg K. et al. (1993) Metsäteollisuuden bioliete ja kivihiilen tuhka r.. Suo - Mires and peat vol. 44 no. 3 article id 9730
Silfverberg K. (1991) Träaska, PK-gödsel och markförbättringsmedel på .. Suo - Mires and peat vol. 42 no. 2 article id 9681
Silfverberg K., Issakainen J. (1987) Turpeentuhkan vaikutuksesta puuston kasvuun ja r.. Suo - Mires and peat vol. 38 no. 3-4 article id 9629
Silfverberg K. (1984) Kuivatustehon ja lannoituksen vaikutus rämemänni.. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 4-5 article id 9587