Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Markku Saarinen, Timo Silver

Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen rämeiden ojitusalueilla

Saarinen M., Silver T. Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen rämeiden ojitusalueilla.

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turpeen ja nykypuuston kaliumvarojen määrä sekä arvioida kaliumvarojen riittävyys puuston kasvulle päätehakkuuvaiheessa ja toisen puusukupolven aikana vanhoilla varputurvekankaan (Vatkg) ojitusalueilla Lounais-Suomessa. Tarkoituksena oli arvioida, voiko osalla karuista varputurvekankaista kalium loppua jo ennen päätehakkuuvaihetta tai viimeistään toisen puusukupolven aikana. Puustoon oli mittaushetkellä sitoutunut kaliumia keskimäärin 62 % (23–106 %) turpeen kaliumvarastoon verrattuna. Jos kiertoajan kokonaistuotokseksi arvioidaan 200 m3 ha–1, eikä turpeen tiivistymisen tai laskeuman mahdollista vaikutusta kaliummäärien muutoksiin huomioida, oli pintaturpeessa keskimäärin 67 % (34–96 %) siitä kaliummäärästä, jonka puusto tarvitsee tuon kokonaistuotoksen maanpäällisen biomassan saavuttamiseksi. Kaliumin riittävyys nykypuuston koko kiertoajalle sekä seuraavan puusukupolven tarpeisiin riippuu paljolti siitä, pystyvätkö ilmasta tuleva kalium ja turpeen tiivistyessä konsentroituva kalium kompensoimaan hakkuun ja huuhtoutumisen aiheuttamat menetykset. Tarkastelu osoittaa, että myös karuilla rämeillä käytettävissä olevan kaliumin määrä saattaa rajoittaa puuston kehitystä. Vähiten kaliumia sisältävien turpeiden kasvupaikoilla ongelmia voi ilmetä jo ensiharvennuksen jälkeen, eikä kalium ehkä riitä edes tavoiteltuun 200 m3 ha–1 kokonaistuotokseen. Kaliumin riittävyyden ongelma lienee pahin niillä varputurvekankailla, jotka ovat lähtöisin runsaasti nevapintaa sisältäneistä lyhytkorsirämeistä (LkR).

Avainsanat
turvemaa; kuivatus; ravinnepuutos; pääravinne; kaliumin riittävyys

Julkaistu 1.1.2011

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9875 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Anttila V., Hermansson T. et al. (2019) Geologiaa, suokulttuuria ja suoluonnon helmiä – .. Suo - Mires and peat vol. 70 no. 1 article id 10316
Hotanen J.-P., Saarinen M. et al. (2016) Siniheinä (Molinia caerulea) Suomen metsä.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 2 article id 10096
Hotanen J.-P., Saarinen M. et al. (2015) Avosuo- ja sekatyyppien turvekangaskehitys Suo - Mires and peat vol. 66 no. 1 article id 9896
Saarinen M., Alenius V. et al. (2013) Kosteusolosuhteiden vaikutus siementen itämiseen.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 2-3 article id 9887
Pearson M., Saarinen M. et al. (2013) Kasvualustan kuivumisen vaikutukset rahkasaratur.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 article id 9884
Saarinen M., Silver T. (2011) Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen.. Suo - Mires and peat vol. 62 no. 1 article id 9875
Saarinen M., Hotanen J.-P. et al. (2009) Muokkausjälkien kasvillisuuden kehittyminen ojit.. Suo - Mires and peat vol. 60 no. 3-4 article id 9869
Silver T., Saarinen M. (2007) Lentolevityksen tarkkuus ojitusalueiden terveysl.. Suo - Mires and peat vol. 58 no. 2 article id 9855
Saarinen M. (2002) Kasvillisuuden ja maanmuokkauksen vaikutus männy.. Suo - Mires and peat vol. 53 no. 2 article id 9820
Silver T., Saarinen M. (2001) Terveyslannoituskohteen määrittely turvemailla Suo - Mires and peat vol. 52 no. 3-4 article id 9817
Saarinen M., Hotanen J.-P. (2000) Raakahumuksen ja kasvillisuuden yhteisvaihtelu P.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 4 article id 9807
Saarinen M., Silver T. et al. (1998) Ojien mitoitus kunnostusojituksessa. Kirjallisuu.. Suo - Mires and peat vol. 49 no. 3 article id 9775
Saarinen M. (1997) Kasvupaikkatekijöiden vaikutus vanhojen ojitusal.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 3 article id 9766
Saarinen M. (1996) Neulasten pääravinnepitoisuuksien muutokset turv.. Suo - Mires and peat vol. 47 no. 3 article id 9758
Silver T., Saarinen M. (1995) Hakkuiden tarve ja toteutuminen yksityismetsien .. Suo - Mires and peat vol. 46 no. 2 article id 9747
Lauhanen R., Pietiläinen P. et al. (1995) Väri-infrakuvat kunnostusojituksen kohdevalinnan.. Suo - Mires and peat vol. 46 no. 1 article id 9744
Isoaho P., Lauhanen R. et al. (1993) Metsäojien jatkuvan kunnossapidon vaikutus ojitu.. Suo - Mires and peat vol. 44 no. 2 article id 9727
Saarinen M., Silver T. (1992) Karujen rämeiden kunnostusojituskelpoisuus Suo - Mires and peat vol. 43 no. 3 article id 9692
Saarinen M. (1989) Metsien uudistaminen vanhoilla ojitusalueilla Suo - Mires and peat vol. 40 no. 1 article id 9650