Artikkelit kirjoittajalta Jaakko Lehtovaara

Jaakko Lehtovaara, Juha Ovaskainen, Anneli Wichmann. Turpeen ja valumavesien raskasmetallipitoisuudet eräillä maankäyttömuodoltaan erilaisilla turvemailla.
English title: Heavy metal concentrations of peat and runoff water in certain peatlands of different land-use forms.
Original keywords: turvemaa; turve; turvetuotanto; raskasmetalli; valumavesi; sulfidi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Turvemailta tulevan valumaveden laatu samoin kuin turvemaiden käyttö ovat viime aikoina olleet keskustelun aiheena. Toisaalta EU:n vesipuitedirektiivissä vesiympäristölle haitallisista aineista kaivataan yhä enemmän tietoa. Energiantuotannossa polttoaineen sisältämät epäorgaaniset aineet rikastuvat tuhkaan ja voivat joskus haitata tuhkan hyötykäyttöä. Turvetuotannon valumavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti ravinteiden, humuksen ja kiintoaineen osalta, mutta raskasmetallipitoisuuksia on määritetty vain yksittäistapauksissa. Turpeen osalta raskasmetalleja on vuosien varrella määritetty joissakin tutkimuksissa, mutta kattavaa kartoitusta moderneilla määritysmenetelmillä ei ole tehty. Tässä tutkimuksessa määritettiin turpeen raskasmetallipitoisuudet 14 eri maankäytön (metsäojitus, turvetuotantoon valmistelu ja turvetuotanto) kohteella syvyyskerroksittain. Samoilta tutkimuskohteilta seurattiin valumavesien metallipitoisuuksia kerran kuukaudessa kahdeksan kuukauden ajan touko-joulukuussa 2015. Tulokset osoittivat, että sekä turpeen että valumavesien metallipitoisuudet (As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) olivat varsin alhaisia kaikilla tutkimuskohteilla. Maankäyttömuodolla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa valumavesien metallipitoisuuksissa tai turpeen metallipitoisuuksissa.

  • Lehtovaara, Vapo Oy Polttoaineet Sähköposti: jaakko.lehtovaara@vapo.fi (sähköposti)
  • Ovaskainen, Vapo Oy Polttoaineet Sähköposti: juha.ovaskainen@vapo.fi
  • Wichmann, Vapo Clean Waters Oy Sähköposti: anneli.wichmann@vapo.fi
Jussi Korhonen, Timo Nyrönen, Jaakko Lehtovaara. Turpeen rikkipitoisuuden määrittäminen lyijy (II) — selektiivisen elektrodin avulla.
English title: Determination of sulfur content of peat using the lead (II) -selective electrode.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The lead (Il)-electrode has been recognized as a reliable and rapid tool for sulfur determinations. Its use is based on the detection of the lead ions while titrating with lead perchlorate. The range of applications varies from the waste water sulphate determinations to the microdeterminations of sulfur in petroleum products (Goertzen, 1972, Ross 1969, Heistand, 1972, Hicks, 1974). In this study, we have employed the lead (Il)-electrode to the sulfur determination of peat. The principal idea was to connect the sulfur determination of peat to the calorific value measurement performed according to the DIN 51900. The main interference for the lead (II) -electrode is the phosphate ion. Since phosphorus-sulfur weight ratio in finnish peat usually lies between 0.1—0.2, we investigated with known samples the interference caused by the phosphate. The results show that no significant errors are involved. The comparative determinations of sulfur in peat samples were performed at VTT (The State Technical Research Center, Helsinki). The method, either used solely to the sulfur determinations or combined with the calorific value measurement offers a rapid and reasonably precise way to determine the sulfur content of peat.
  • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Nyrönen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Lehtovaara, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit